Webáruház » Folyékony szappanok


Ultra derm hagyományos 400 g

« vissza

Különböző felületaktív anyagokat, szennyeltávolítókat, bőrvédő és egyéb adalékanyagokat tartalmazó kéztisztító. A kéz redőiből, pórusaiból az olajos, zsíros fémport, rozsdát, grafitot tartalmazó szennyeződéseket maradéktalanul eltávolítja. Biztonsági adatlap megnyitásához kattints a részletekre!

Képek:


BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A készítmény neve: Ultra Derm kéztisztító krém Felhasználási javaslat: nagyhatású kéztisztítókrém. Különösen jól használható fém- és szerelőiparban. A zsíros, olajos fémszennyezett kezet hideg víz alkalmazásával is könnyen és gyorsan tisztítja. A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Zrt. Cím: H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26. Telefon: +36-1-253-15-90 Telefax: +36-1-257-33-14 web-oldal: www.evmzrt.hu Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz) Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon: +36-80-201-199, +36-1-476-64-64 2. Összetétel** A készítmény cellulóz alapú nagyfelületű hordozót, anionos tenzideket, kondenzált foszfátot, bőrpuhító adalékot, konzerválószert, színezéket és illatot tartalmaz. Veszélyes összetevők: megnevezés koncent- ráció CAS szám EINECS szám Veszély-jel R mondatok Dinátrium-alkil-szulfo- szukcinát  6,5% 94086-60-9 301-848-7 Xi R 36/38 Nátrium-tripolifoszfát  6% 7758-29-4 231-838-7 Xi R 36/37/38 Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só  4,5% 25155-30-0 246-680-4 Xn R 22 R 37/38-41 3. Veszélyességi besorolás** A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. 4. Elsősegélynyújtás** Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Elsősegély: friss levegő, nyugalom. Bőrrel való érintkezés: Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel vagy zuhannyal le kell öblíteni. Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Lenyelés: A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, sok vizet kell itatni, hánytatni tilos. Nagyobb mennyiség lenyelése vagy panasz esetén forduljunk orvoshoz. 5. Tűzveszélyesség Lobbanáspont: forr, nem lobban. 6. Óvintézkedés baleset esetén** Kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt arc és/vagy szemvédőt. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk. Csatornába élő- és talajvízbe, jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A maradványokat bőséges vízzel el kell mosni. 7. Kezelés, tárolás** Fagymentes, hűvös helyen tárolandó. Gyermekektől és élelmiszerektől tartsuk távol. Szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel azonnal mossuk ki. 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei** A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. Rendszeres használata során- zsíroldó hatása miatt-, bőrápoló krém használata ajánlott. Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok** Külső: halványzöld színű, paszta konzisztenciájú anyag Illat: fenyő jellegű pH (1 %-os old.): max. 8 Sűrűség (20C), g/cm3: kb. 0,85 10. Stabilitás és reakciókészség Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. 11. Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan** Dinátrium-alkil-szulfoszukcinát: LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg. Nátrium-tripolifoszfát: LD50 (patkány, orális): 4100 mg/kg, LD50 (egér, orális): 3210 mg/kg, LD50 (nyúl, dermális)  7940 mg/kg. Belégzés során a por és a köd irritálhatja a nyálkahártyát. Bőrön a szilárd anyag és a tömény oldat vörösödést és viszketést, a szemben irritációt okozhat. Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: akut toxicitás: LD50 (patkány orális): 438 mg/kg, LD50 (egér orális): 1330 mg/kg, LD50 (egér, intravénás): 105 mg/kg. Bőr: közepes irritáló hatás 20 mg/24 óra (nyúl). Szem: súlyos irritáló hatás 0,25 mg/24 óra (nyúl). Belégzés: irritálja a nyálkahártyát és a felső légúti traktust. Lenyelve: ártalmas. 12. Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan** Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: az anyag savas kémhatású, szennyvíztisztítóba csak előzetes semlegesítés után engedhető. Toxicitás hal (Leuciscus idus) EC/LC50 1-10 mg/l/96 óra. A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie. Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók. 14. Szállításra vonatkozó előírások Nem tartozik az ADR hatálya alá. 15. Szabályozási információk** 1992. évi XXII. törvény 1993. évi XCIII. törvény 1995. évi LIII. törvény 2000. évi XXV. törvény 2000. évi XLIII. törvény 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 40/2001 (XI. 23.) EüM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet 648/2004 EK rendelet 16. Egyéb A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. Budapest, 2007. január 09.