Webáruház » Folyékony szappanok


Ultra derm extra pumpás 500 ml

« vissza

Az Ultra Derm Extra folyékony kéztisztítószer alkalmas a zsíros, olajos, fémszennyezett kéz redőiből a szennyeződéseket maradéktalanul eltávolítani. Hatékony összetétele maximális bőrtisztasátot, korszerű, pumpás adagolója pedig egyszerű és higiénikus használatot eredményez. Biztonsági adatlap megnyitásához kattints a részletekre!

Képek:


BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A készítmény neve: Ultra Derm extra nagyhatású folyékony tisztítószer Felhasználási javaslat: nagyhatású, mégis kíméletes kéztisztító krém, mely a kéz redőiből, pórusaiból maradéktalanul eltávolítja az olajos, zsíros fémport, grafitot tartalmazó és egyéb makacs szennyeződést. A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt. Cím: H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26. Telefon: +36-1-253-15-90 Telefax: +36-1-257-33-14 Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz) Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon: +36-80-201-199, +36-1-476-64-64 2. Összetétel** A készítmény anionos tenzidet, konzerválószert, színezéket és illatot tartalmaz. Veszélyes összetevők: megnevezés koncentráció CAS szám EINECS szám Veszélyjel R mondatok Nátrium-alkánszulfonát < 8% 85711-69-9 288-330-3 Xi R 38-41 Tetrakálium-pirofoszfát < 4% 7302-34-5 230-785-7 Xi R 36 Olajsav < 3% 112-80-1 204-007-1 Xi R 36/37/38 Trietanolamin < 2% 102-71-6 203-049-8 Xi R 36/38 3. Veszélyességi besorolás A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. 4. Elsősegélynyújtás** Általános: A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni. Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Lenyelés: A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. 5. Tűzveszélyesség** Lobbanáspont: forr, nem lobban. 6. Óvintézkedés baleset esetén** Kiömlés, szétáradás: Az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt. Csatornába jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. 7. Kezelés, tárolás** Fagymentes, hűvös helyen tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei** A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok** Külső: zöld színű krém pH (1%-os oldatban): 8,0-9,0 Sűrűség (g/cm3): kb. 1,0 10. Stabilitás és reakciókészség Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. 11. Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan** Nátrium-alkánszulfonát: akut toxicitás szájon át LD50 (patkány)  2000 mg/kg (módszer OECD 401). Bőrizgató hatás: irritáló (forrás CESIO). Szemizgató hatás: komoly szemkárosodási veszély (forrás CESIO). Tetrakálium-pirofoszfát: LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg. Bőr: nem irritáló. Szem: irritáló hatás. Szenzibilizáló hatás nem ismert. Olajsav: bőr-és szem irritáció, nagy mennyiség lenyelése hányingert és emésztési zavarokat okoz. Trietanolamin: LD50 (patkány, orális)  8000 mg/kg, LD50 (nyúl, orális)  7400 mg/kg. Bőr: vörösödés, viszketés, enyhe irritáció. Szem: enyhe irritáció. 12. Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan ** Nátrium-alkánszulfonát: LC 50 (hal, zebradánió): 1-5 mg/96 óra (módszer OECD 203), EC50 (baktérium, Pseudomonas putida)  1000 mg/l (módszer DIN 38412 T.8). Tetrakálium-pirofoszfát: szervetlen só, biológiailag nem bontható le, nem redukálható, nem rendelkezik BOI ill. KOI-val. Az n-oktanol/víz megoszlási hányados alapján felhalmozódás a szerves organizmusokban nem várható. Vízminőség-veszélyességi osztály: 1. Trietanolamin: haltoxicitás: LC50 (Leuciscus idus) 10 000 mg/l/96 óra, algatoxicitás: EC/LC50 750 mg/l/48 óra. Felszíni-és talajvízbe, csatornába jutást meg kell akadályozni. Vízminőség-veszélyességi osztály: 1. A felületaktív anyag biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás** Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie. Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók. 14. Szállításra vonatkozó előírások Nem tartozik az ADR hatálya alá. 15. Szabályozási információk** 1992. évi XXII. törvény 1993. évi XCIII. törvény 1995. évi LIII. törvény 2000. évi XXV. törvény 2000. évi XLIII. törvény 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet 648/2004 EK rendelet 16. Egyéb A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. Budapest, 2005. november 25.